S-045a.jpg
S-045b.jpg
S-045c.jpg

CCT Yacht

High School Design

2023

Sungwon Hur, Daegu
Program: Orange Cube
School: Daegu International School

CCT Yacht.

Share
|